Tweet RT Couri Thomas @cthomas4mayor: E …

RT Couri Thomas @cthomas4mayor: E Pluribus Unum: Out Of Many, We Are Peoria! Vote Couri Thomas for Mayor.
https://t.co/M4Y11pXnJx